OTTP - Öljysäiliöalusten turvallisuuskoulutus

Kohderyhmä: Öljysäiliöalusten operatiivinen henkilöstö ja turvallisuushenkilöstö.
 
Tavoitteet: Luoda perusta öljysäiliöalusten ja öljylastien turvalliselle käsittelylle.
 
Sisältö: 
 
Öljylastien ominaisuudet, vaaratekijät ja varotoimenpiteet, säiliöaluksia koskevat määräykset, öljysäiliöalusten rakenne ja lastinkäsittelyjärjestelmät, huolto ja kunnossapito, lastinkäsittelytoiminnot, pitoisuuksien mittaaminen, suojautuminen ja ensiapu, käyttöturvallisuustiedotteet, satama- ja terminaaliohjeet, toiminta hätätilanteissa, Ship Shore Safety Check List  sekä lastimäärien laskeminen.
 
Suoritustavat ja arviointi: 
 
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja havaintoesityksiä.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.