GTTP - Kaasusäiliöalusten turvallisuuskurssi

 
Kohderyhmä: Kaasusäiliöalusten operatiivinen- ja turvallisuushenkilöstö.
 
Tavoitteet: Luoda perusta kaasusäiliöalusten ja kaasulastien turvalliselle käsittelylle.
 
Sisältö:
 
Kaasulastien ominaisuudet ja erityispiirteet, Vaaratekijät ja varotoimenpiteet, Kaasusäiliöaluksia koskevat määräykset, Kaasusäiliöalusten rakenne ja lastinkäsittelyjärjestelmät, Kaasusäiliöalusten operointi, Lastinkäsittelytoiminnot, Pitoisuuksien mittaaminen, Suojautuminen ja ensiapu, Käyttöturvallisuustiedotteet, Toiminta hätätilanteissa, Ship Shore Safety Check List ja Lastimäärien laskeminen.
 
Suoritustavat ja arviointi: Kurssi pidetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja havaintoesityksiä.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.