CTTP - Kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskurssi

 
Kohderyhmä: Kemikaalisäiliöalusten operatiivinen henkilöstö ja turvallisuushenkilöstö.
 
Tavoitteet: Luoda perusta kemikaalisäiliöalusten ja kemikaalilastien turvalliselle käsittelylle.
 
Sisältö:
 
Kemikaalilastien ominaisuudet ja erityispiirteet, vaaratekijät ja varotoimenpiteet, Kemikaalilasteja koskevat määräykset, Kemikaalisäiliöalusten rakenne ja lastinkäsittelyjärjestelmät, Kemikaalisäiliöalusten operointi, Lastinkäsittelytoiminnot, Pitoisuuksien mittaaminen, Suojautuminen ja ensiapu, Käyttöturvallisuustiedotteet, Terminaali-toiminnot, Toiminta hätätilanteissa, Ship Shore Safety Check List ja Lastimäärien laskeminen.
 
Suoritustavat ja arviointi: Kurssi pidetään lähiopetuksena, joka sisältää luentoja ja havaintoesityksiä.
 
Oheismateriaali: Kurssilaisille jaetaan kurssimateriaali.